ཐག་ཆོད་ཟིན་པ།
སུམ་ཅུ་པའི་བདག་སྒྲའི་ཕྲད་ལ་འདྲི་བ།
བྱ་དགའི་སྐར།0 - ཐག་གཅོད་བྱེད་དུས། 2012/09/29 13:49
སི་ཏུ་དང་།   པྲ་ཏི་སོགས་མཁས་པ་མང་དག་ཞིག་གིས་བདག་སྒྲའི་རྩ་བར་འགྲེལ་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་བདག་སྒྲའི་ཕྲད་ལའང་མི་འདྲ་བར་འདོད།   མཁས་པ་དེ་དག་གི་གསུང་གང་ལ་ཚད་འཛིན་བྱེད་ཆོག  
དྲི་བ་འདོན་མཁན། རིག་གཞུང་།  2012/09/25 19:54
ལན་ཡང་དག
དེ་དག་ལས་དངུལ་ཆུ་དྷ་རྨ་བྷ་དྲའི་བདག་སྒྲའི་རྩ་ཚིག་འགྲེལ་སྟངས་འདི་ཚད་འཛིན་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་།

ལན་འདེབས་མཁན། ngawang trinley  2012/09/26 14:57


ཁྱེད་ཀྱིས་ལན་འདེབས་པར་སྒུག་ཡོད་པའི་དྲི་བ།